Élményvezetés nyereményjáték szabályzat

Facebook Élményvezetés Nyereményjáték Szabályzat

 

SBA Car Kft. PROMÓCIÓS JÁTÉKA

 

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

 

A játék elnevezése: “ ÉLMÉNYVEZETÉS NYEREMÉNYJÁTÉK” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: SBA Car Kft. (8200 Veszprém, Pápai út 42.)

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet a https://www.facebook.com/sbacarkft címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál).

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a posztok alá kell kommentelniük. A játék végén, a játék ideje alatt a játékban részt vevők közül egy véletlenszerűen kisorsolt személy nyer. Az elsőnek kisorsolt játékos nyereménye egy élményvezetés az SbaCar Kft telephelyén kiválasztott autóval.

A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

 

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

 

A Játékban részt vehet minden Magyarország területén érvényesnek tekintett vezetői engedéllyel rendelkező cselekvőképes felnőtt. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

 

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

 

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

 

A Játék 2021. május 31. napján kezdődik, és 2021. június 6. napjáig tart.

 

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

 

A játékban minden olyan, 2. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki a játék posztja alá kommentet írt. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

 

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

 

A játékban való részvételre irányuló, ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos írásban jelez a poszt alatt. Más jelentkezési módot a Szervező nem fogad el.

 

VI. NYEREMÉNYEK:

 

A kisorsolt játékos nyereménye egy élményvezetés.

 

VII. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

 

Sorsolás: 2021. június 7.

Szervező a nyertes nevét a sorsolás időpontjában közzé teszi Facebook oldalán. A nyertes Játékos ezt követően felveheti a kapcsolatot Szervező ügyfélszolgálatával a játékot hirdető Facebook oldalon.

 

VIII. ADATKEZELÉS:

 

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy a Játékos nevét mint személyes adatot a Szervező a Játék lebonyolítása céljából (sorsolás) felhasználja és kezelje.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg. A Szervező a Játékosok nevét mint személyes adatát a sorsolást követően 30 napig tárolja, utána az azokat adatbázisából véglegesen és visszavonhatatlanul törli.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni. (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Az adatok kezelését Szervező, mint adatkezelő végzi.

 

IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

 

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa.

A résztvevők, illetve törvényes képviselője a játékra történő jelentkezésével (válaszadás) kijelenti, hogy jelen szabályzat tartalmát megismerte, annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.